Estatutos

Coa denominación “STRELIA ELECTROTECNIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA”, constitúese unha sociedade cooperativa de traballo asociado, dotada de plena personalidade xurídica e suxeita ás disposicións da Lei de cooperativas de Galiza e as contidas nos seus estatutos.

Entidade inscrita no rexistro de cooperativas de Galiza, libro de sociedades cooperativas, tomo VII, folla 379-SCT, folio 1, asento 1. NIF: F70379698

Estatutos Sociais de Strelia (GLP)

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!