Protocolo de acoso sexual

No ámbito de STRELIA ELECTROTECNIA non se permitirán nin tolerarán condutas que poidan constituír acoso sexual ou por razón de xénero en calquera das súas manifestacións. A empresa sancionará tanto as persoas que incorran en condutas ofensivas como a quen as promovan, fomenten e/ou toleren.

Todo o persoal da empresa ten obriga de respectar os dereitos fundamentais de todas as persoas que integramos STRELIA ELECTROTECNIA, así como quen preste servizos nela, en particular, absteranse de comportamentos contrarios á dignidade, á intimidade e ao principio de igualdade e non discriminación, promovendo sempre comportamentos respectuosos.

Fica a dispor de todos/as na paxina web da cooperativa (strelia.pro), o protocolo aprobado pola asemblea xeral de STRELIA ELECTROTECNIA a este efecto, que detalla o procedemento de actuación, o modelo de denuncia, nomeamento das persoas instrutoras, definicións, etc.

Protocolo Acoso Sexual (GLP)

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!